05:30 - 22:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 05:30 - 22:00
Saunaen
Lukket

Generalforsamling Hop i Fjorden - 26-04-2022

GENERALFORSAMLING HOP I FJORDEN 26.04.2022 KL 19:00  

Sted: Forum Kolding, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding  

  

Referat   

1, Valg af dirigent  

Bent Jacobsen valgt.  

2, Bestyrelsen aflægger beretning 2021 v/formand Lars Rubusch Beretning vedlagt og godkendt.  

3, Aflæggelse af regnskab 2021 og budget 2022 v/kasserer Michael Stisen Regnskab gennemgået og taget til efterretning.  

Budget gennemgået - vedtaget.  

4, Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent - vedtaget  

5, Valg af bestyrelsesmedlem og formand Claus Wessel valgt som ny formand 

Michael Stisen genvalgt som kasserer 

6, Valg af suppleanter og revisor  

Lone Toftild genvalgt som suppleant til bestyrelsen 

Michael Bruun Hansen genvalgt som suppleant til bestyrelsen 

Poul Toftild genvalgt som revisor.  

Ulla Callesen Hansen genvalgt som revisor.  

7, Tak til udvalgsmedlemmer  

8, Indkomne forslag  

Vedtægtsændringer:  

Punkt 1 - § 3 – forslag om nedsættelse af aldersgrænsen fra 15 år til 10 år - Nedstemt  

Punkt 2 - § 3 – medlemskab  

”Bestyrelsen kan, med øjeblikkelig virkning, lukke for adgang til medlemsområdet, såfremt et medlem gør sig skyldig i at udlåne sit armbånd til andre eller invitere andre ind uden armbånd. Kontingent, saunabetaling og gebyr for armbånd refunderes ikke.  

Bestyrelsen skal skriftligt informere medlemmet om udelukkelsen  

Medlem skal informeres, at der er mulighed for prøvelse af bestyrelsens afgørelse ved næstkommende generalforsamling ved personligt fremmøde.  

Medlemmet kan tidligst genoptages i foreningen efter prøvelsen ved generalforsamlingen.”  Forslaget blev godkendt som et tillæg til den nuværende tekst i samme paragraf.  

Punkt 3 - § 4, Ny tekst (ændres til):  

”Kontingentet opkræves én gang årligt.” - Godkendt Punkt 4 - § 11 Foreningens opløsning, ny tekst:  

”På samme generalforsamling skal der ved simpelt stemmeflertal træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre. Den formue, der er i behold, skal anvendes til kulturelle eller idrætslige formål i Kolding.” Til en forening godkendt jf. Folkeoplysningsloven i Kolding Kommune – Godkendt.  

9, Indlæg fra Eventudvalget v/Charlotte Schäffer:  

Maj-marked 8. maj 11-14. Fortsætter med fuldmånedyp. Wellnessdag er i støbeskeen til september.  

Arbejder på en medlemsfest, kun hvis der er stemning for det.  

Udvalget kan altid bruge ekstra hænder, så meld jer endelig når de beder om hjælp.  

Kom gerne med forslag til andre/nye aktiviteter  

10, Indlæg fra Saunagusudvalget v/Claus Wessel:  

Kort orientering om arbejdet og ønsker til fremtiden. Obs på at der er knap kapacitet og derfor skal tiden med saunagus nok ikke udvides ret meget. Det er meget populært, plejer at lykkes med at på plads til alle ad flere gangen. Ønsker en form for bookingsystem.   

11, Indlæg fra Teknikudvalget v/Bent Jacobsen:  

Kort indlæg om opgaver og hvad de laver og kan lave.  

12, Indlæg fra bestyrelsen om Husregler  

Bestyrelsens forslag om husregler gennemgået. Godkendt med rettelser om at glas ikke må medtages, badesko skal tømmes uden for og telefonnummer til tilkald af Kolding Kommune.  

13, Eventuelt  

Drøftelse om hvordan er presset på medlemsområdet i forhold til nuværende antal af medlemmer (700)? Aftalt at vi fastholder nuværende medlemsantal indtil næste generalforsamling, og vurderer der, om vi kan lukke op for flere eller ej.  

Vi skal kontakte kommunen i forhold til P-pladsen, langt fra tilstrækkeligt.  

Den vestlige del af broen er i forfald og trænger til renovering. Kommunen skal kontaktes.  

Er der mulighed for trægulv i sauna, når gulvet er varmt.  

Åbningsperiode for sauna drøftet.  

Generalforsamlingen afsluttet med hyldest til afgående formand Lars Rubusch