06:00 - 20:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 06:00 - 20:00
Saunaen
Lukket
Vejrudsigten er p.t. ikke tilgængelig

Generalforsamling Hop i Fjorden - 28-04-2019

Generalforsamling 28/4 2019 

 

Valg af dirigent 

Gunnar valgt som dirigent.  

Lovlig indkaldelse af generalforsamling. Korrekt indkaldt.  

 

Bestyrelsen aflægger beretning 

Formandens beretning – særskilt dokument.  

Omkældningsprojekt har fyldt, økonomi skal på plads.  

800.000kr. er bevilliget fra kommunen. HIF har leveret gode input. HIF 120.000kr. til projektet samt flere sponsorater.  Nordea fonden har ydet et flot sponsorat. Medlemsbidrag: 36.000kr. Flere erhvervssponsorater.  Se særskilt regnskab 

Projekt finansiering på 2.5 mio kr. er opfyldt.  

Første spadestik kendes ikke endnu, men ca ult. Nov. – vi venter på Kystdirektoratet.  

Arrangementer: Jels vinterfestival, sauna weekender, Svøm Tværs, Store Badedag, Lysfest, reklamefilm optagelser. 

Salg af mobilsauna – bud fra Slotsøbadet, men forsøger at få højere bud. Udvalg lukkes ned. Tak til alle. 

Kim forlader bestyrelsen, men stiller sig stadig til rådighed for projektet. Erstatning skal findes. 

Uden Kim havde vi ingen bro – stor tak til Kim (kurv udleveret).  

262 medlemmer i 2018, nu 360 – god fremgang.  

Planer om nyt system til medlemshåndtering. Conventus er valgt. Da det bliver mere omfattende fremadrettet.  

Tak til bestyrelsen fra formanden. Og til alle medlemmer.  

Kommentarer:  vedr . saunasalg - Medlem (Zoya) kender efterskole Ranum- , der kunne være interesseret.  

 

Status omklædningsfaciliteter/tegningsoversigt 

Lars læste op af oplæg til politisk fremlægning (forslag)....se dette.  Vedlagt sammen med opdat.tegn. 

Fri spørgerunde til projektet:  

 • Medlem påpeger, at foreningen kan låne penge hos Århus/Jomsborg. Hif vil dog helst undgå.  
 • Hvem er Jubilæums fonden – vil gerne give penge til især, vandprojekter.  
 • Danfoss/Carlsberg – kan vi kontakte dem? Carlsberg har givet til badeforeninger. Vikinge klubben, Sønderborg. 
 • Diskution om udvidet faciliteter – problem, vi har en anden status end andre badeklubber, som er nær havn (vi er udenfor denne zone). MEN det forslag vi har nu er, hvad vi har kunnet opnå indenfor mulighedernes kunst. Det er, som det er – kan IKKE ændres.  
 • Aflåsning skabe eller skabe, hvor hængelåse kan medbringes. Eller alt. Bokse.  
 • Råderum – Vi har valgt at tage fuldt driftansvar. Bevarer forenings identitet og giver os muligheder i stedet for begrænsninger, hvis kommune var indover 
 • Fuldt ejerskab betyder, at vi kan tillade folk udefra at få adgang i et bestemt tidsrum (fx. skoler) imod betaling 
 • Chipadgang til sauna (aflukket område ift. borgere). 
 • Belysning på bygningen og cirkel er planlagt 
 • Saunaovne går typisk i stykker, da folk pøser for meget vand på. Placering af ovn er derfor langs væggen – se tegn. 
 • Udendørs koldvandsbruser – pt. stik så måske en mulighed på sigt. 
 • Hærværk – vi er nødt til at tegne forsikring, men hæfter kun for indvendig vedligeholdelse. Kommunen har ansvar for det udvendige.  
 • Reservationer i saunaen, så man ikke kører forgæves. Vi må se, hvor stort run, der kommer.  Åbent fra 6-22. 
 • Security sommeren over? Fjordvej har patruliering – måske var det en mulighed. Vi kunne også selv oprette kontrol enheder og en person som er one-point-of-contact til kommunen. 
 • Lars opfordrer medlemmer – hjælp med at finde rengøringskontakter 
 • Udvidelses muligheder? Ikke nu, så vi må se. Forudsat stor succes, så måske. 

Fremlæggelse af regnskabet 

Michael – Vi ejer bygningen og har driftansvar. Lettere for en forening at søge midler. Men klausul om, at vi kan overlade til kommunen, hvis økonomien fx. ikke kan hænge sammen. Vi afholder alle udgifter, men får tilskud fra kommunen. Samlet drift pr. år ca. 300.000 kr. Vi skal min. have 186.000 kr. ind pr. år for at vi kan drifte bygningen. 150.000 kr. er el,vand og varme. 

Fx. 500 kr. for medlemmer for saunaadgang -> kræver 352 medlemmer. Vi skal have succes med det her.  

År 1 vil vi nok få underskud. Det vil være forventeligt. Derfor vigtigt, at ramme den ”rigtige” pris fra starten. Depositum for chip vil dog hjælpe med noget likvitet. Gennemsnitlig pris fra andre foreninger ca. 500 kr.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Michael gennemgår regnskabet. Fremadrettet 2 regnskaber, da vi er nødt til at holde byggeregnskab for sig. 

Spørgsmål til resultatopgørelsen? Nej 

Spørgsmål til balancen? Nej 

Poul har lige til gode at underskrive regnskab, så delvist godkendt.  

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 • Susanne Roy Bredskov, Martin Bülow Larsen genopstiller 
 • Kim Andersen ønsker ikke genvalg 
 • Suppleanter – Lone Toftild – genopstiller 
 • Børge Svensson ønsker ikke genvalg 

Susanne, Martin, Zoya og Verner (v/Gunnar) præsenterede sig ift. til valg. 

Gunnar foreslog skriftlig afstemning, 3 navne skal skrives på den udleverede stemmeseddel – den der får færrest stemmer ud af de 4 opstillede, bliver suppleant.  

Resultat af valg: Martin (39 stemmer), Susanne (38 stemmer) og Zoya (25 stemmer) genvalgt/valgt ind i bestyrelsen. Verner suppleant (21 stemmer). 

Lone genvalgt som suppleant. 

 

Valg af revisorer 

 • Der skal være 2 revisorer 
 • Poul Toftild og Ulla Callesen genopstilller 

Begge er valgt til at fortsætte. 

 

Indkomne forslag 

 • Bestyrelsens forslag til håndteing af kontingent 2010 

Bestyrelsen beder om accept til at udskyde fastsættelse af kontingent til ekstra ordinær generalforsamling, da vi pt. ikke kender økonomi. Ja/nej? Her kommer vi med oplæg og beder om input/diskussion til efterår 2019 

Godkendt. 

Eventuelt 

Gudenå svømning 1 km men medstrøm – opfordring fra Rikke til at deltage. Christiansborg Rundt.  

Opslag/info om issvømning. 

Inge Merethe – malet billede af Broen + Lars. Ifm. udstilling er der sponseret 1000kr.   

Må vi fx. sælge is fra en bod ved Broen – der skal søges om det hvis offentligt. Til lukkede arrangementer er det ikke et krav.  

Sally vil gerne sponsere billede til den nye sauna – vi skal blot tage et godt foto og sende til hende. 

Afsluttende kommentar fra formanden. Tak for fremmøde. Opbakning. Velkommen til Zoya og Verner.