05:30 - 22:00
Åbningstider i dag
Offentlige område 06:00 - 22:00
Medlemsområdet 05:30 - 22:00
Saunaen
Lukket

Vedtægter

VEDTÆGTER

 

        VINTERBADEKLUBBEN HOP I FJORDEN, KOLDING. 

 

 

 

 • 1. Navn og hjemsted

 

Foreningen Hop i Fjorden har hjemsted ved Kolding Fjord og er stiftet den 1. juni 2014.  Foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune

 

 • 2. Formål

 

Foreningens hovedformål er at varetage og fremme interessen for vinterbadning.

 

Foreningen har påtaget sig indvendig driftsforpligtelse af den foreningsejede omklædnings-, sauna og toiletbygning beliggende Fjordvejen 120, Kolding i henhold til indgået driftsaftale af 08. oktober 2019 med Kolding Kommune.

 

Lejekontrakt mellem lejer Vinterbadeforening ”Hop i fjorden” og udlejer Kolding kommune af Fjordvej 120, del af matr.nr.  9V, Nr. Bjert By, Nr. Bjert er indgået på betingelse af, at lejer ikke kan ændre i vedtægterne uden kommunens skriftlige samtykke.

 

 • 3 Medlemskab

 

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år. Medlemskab opnås ved betaling af årligt kontingent.

 

Medlemmer under 18 år skal aflevere forældre eller værges skriftlige godkendelse af indmeldelsen.

 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter og retningslinjer eller hvis medlemmet på grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

 

Det er obligatorisk at bære armbånd ved brug af medlemsområdet. Ved overtrædelse, skal området forlades, hvis det påtales af andre. Ved gentagne tilfælde og medtagelse af gæster, som ikke er medlem, kan det medføre eksklusion af foreningen.

 

 

 

 

 • 4. Kontingent

 

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves hver januar.

 

 

 

 

 • 5. Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april måned.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker pr. mail eller Facebook med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

Alle fremmødte medlemmer over 15 år er stemmeberettigede. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller stemmefuldmagt.

 

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 5. Valg af revisorer
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

 

 

 • 6. Generalforsamlingens ledelse

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre en ønsker skriftlig afstemning.

 

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræver dog kvalificeret majoritet, jf. §§ 8 og 11.

 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og er stemmeberettigede, jf. § 5.

 

Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

 • 7. Ekstraordinær generalforsamling

 

Flertallet af bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og SKAL indkalde, når mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I begge tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

 

Indkaldelse og afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i §§ 5, 6, 8 og 11.

 

 • 8. Vedtægtsændringer

 

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • 9. Ledelse, Tegning og Hæftelse

 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Formanden og et bestyrelsesmedlem kan tegne foreningen i fællesskab.

 

Formanden vælges af generalforsamlingen – den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv på sit første møde.

 

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. I lige år vælges formand og kasserer og i ulige år vælges næstformand og to øvrige medlemmer.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.

Der tages referat af bestyrelsens beslutninger.

 

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

 

 

 

 

 

 • 10. Regnskab

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Kassereren udarbejder én gang årligt et drifts- og statusregnskab.  

 

Inden bestyrelsen fremlægger årsregnskabet på generalforsamlingen, skal regnskabet revideres af valgte revisorer.

 

 

 

 • 11. Foreningens opløsning

 

For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning kræves det, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, jvf.§ 7, hvor kun dette punkt er på dagsordenen.

 

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Opnås dette flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

På samme generalforsamling skal der ved simpelt stemmeflertal træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre. Den formue, der er i behold, skal anvendes til kulturelle eller idrætslige formål i Kolding.